Rodo

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest „Masterdent” lek. Stomatolog Agnieszka Halicka z siedzibą przy ul. Rumiankowej 21 w Białymstoku.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Potrzebujemy następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia, adres zamieszkania. Możemy również otrzymać adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne doświadczenia usług medycznych.

Podczas korzystania z opieki zdrowotnej tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia oraz staniu zdrowia. Zbieramy te informacje aby w sposób właściwy przeprowadzić leczenie.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych podczas umawiania wizyty na odległość albo na miejscu: w recepcji lub w gabinecie lekarskim.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 • Odbieranie i przechowywanie oświadczeń, w których upoważniane są inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 • Kontakt pod podanym przez pacjenta numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację, bądź odwołać termin wizyty, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy badania.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

 • Prowadzenie sprawozdawczości rachunkowej, wystawianie faktur lub rachunków oraz realizacja obowiązków podatkowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • dokumentacja zakończona przechowywana jest w archiwum przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Wyjątkiem jest tu dokumentacja w przypadku śmierci pacjenta wynikającego z uszkodzenia ciała lub zatrucia (30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgon nastąpił),

 • zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją (10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrobiono zdjęcie),

 • skierowania na badania lub zlecenia pacjenta (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia).

SKUTEK NIEPRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do prowadzenia dokumentacji medycznej. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia zdrowotnego. Posiadamy także obowiązek prawny przetwarzania danych, z uwagi na prowadzenie rachunkowości. Niepodanie danych może skutkować niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu lub adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty, czy nie będziemy mieć możliwości odwołania jej np. poprzez SMS.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być przekazane:

 • innym podmiotom leczniczym, pracowniom protetycznym oraz laboratoriom, współpracującym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej.

 • dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.